OS 5.1. Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

Tipuri de acţiuni specifice OS 5.1.:

Prin POIM vor fi finanțate cu prioritate măsuri specifice infrastructurii verzi, și doar acolo unde acestea se dovedesc insuficiente, vor fi

promovate măsuri structurale. Acțiunile vor fi promovate în contextul evaluării naționale a riscurilor, pe baza ierarhizării acestor și a gravității

lor. Prioritizarea măsurilor va lua în considerare analiza cost-beneficiu, populația protejată și populația reziliență, beneficiile socio-economice,

precum şi efectele asupra mediului și protecția patrimoniului cultural, pe baza unei metodologii de evaluare multicriteriale adecvate.

Principalele tipuri de acțiuni promovate sunt:

1. Acţiuni pentru prevenirea inundaţiilor:

 • Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundaţiilor prin preluarea soluțiilor oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor

generate de creșterea incidenței evenimentelor extreme (zone umede, cu efect asupra prevenirii inundaţiilor şi deşertificării, stabilirea unor zone

inundabile controlat şi măsuri bazate pe ecosisteme, torenţi şi desecări ș.a)

 • Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună practică pentru managementul barajelor;

 • Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic (dezvoltare coordonată şi management integrat al activităţilor privind apa, terenurile şi

resursele);

 • Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a

bunurilor materiale;

 •  Măsuri care asigură eficacitatea intervenţiilor de prevenire a inundanţiilor sub forma infrastructurii verzi, precum sisteme de prevenire anticipată şi

de management al bazinelor în timpul inundaţiilor.

 •  Realizarea de măsuri structurale de protecţie împotriva riscului la inundaţii, acolo unde infrastructura verde nu este suficientă, prin construirea ori

reabilitarea infrastructurii de reducere a impactului unor fenomene meteorologice extreme. Acestea vor include cu prioritate investiţii pentru

stocarea/devierea apelor provenite de la inundaţii, dar şi regularizări de albii şi consolidări de maluri.

 •  Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la inundaţii, conform celor prevăzute în Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii

pe termen lung mediu şi lung sau în planurile de management al riscului la inundaţii.

2. Acţiuni pentru prevenirea eroziunii costiere

 • Acţiuni specifice de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere asupra plajelor, şi activităţi de reabilitarea şi protecţia plajelor incluzând

înnisipări artificiale, crearea de noi plaje, diguri şi epiuri pentru retenţia nisipului, diguri de stabilizare a plajelor; lucrări de consolidare, drenaje,

ziduri de sprijin; ş.a.

3. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor riscuri:

 • Măsuri de promovare a infrastructurii verzi specifice riscurilor identificate prin evaluarea naţională şi/sau prin planul de acţiune de adaptare la

schimbări climatice;

Grupul ţintă principal este populaţia din centrele urbane şi rurale, la nivel naţional, care sunt expuse riscurilor generate de schimbările climatice. Pentru eroziunea costieră, grupul ţintă este reprezentat de populaţia din localităţile litorale

Tipul de beneficiar pentru aceste categorii de proiecte este constituit din:

Administraţia Naţională Apele Române, prin Administraţiile Bazinale de Apă / instituţie desemnată să implementeze şi să monitorizeze PMRI

 • alte organisme cu atribuţii în prevenirea şi managementul la nivel național a riscului de inundaţii (ex. Administrația Națională de Meteorologie) sau

alte riscuri identificate pe baza evaluării naţionale (după ce rezultatele acesteia vor fi disponibile)

 •  parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol în prevenirea inundațiilor, precum și cu ONG-urile și alte structuri cu o anumită specializare în

domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural

 

Comments