OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Tipurile de acţiuni specifice OS 4.1.:

Principalele tipuri de acţiuni avute în vedere şi care derivă din Cadrul de Acţiune Prioritar (PAF) pentru Natura 2000 sunt:

Continuarea elaborării planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare, cu accent pe:
 • Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;

 • Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea determinării măsurilor pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit;
 • -Alte activități necesare specifice elaborării planurilor de management.

Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin), în special:

 • Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
 • Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;

 • Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei și a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc);
 • Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea și menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
 • Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.

Menținerea și refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale

protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin;

Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea

factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, inclus a speciilor invazive etc.)

Totodată, măsuri de creștere a capacităţi instituţionale şi administrative ce vizează un management eficient al biodiversităţii la nivelul ariilor protejate pot

fi considerate la nivel de proiect.

Activităţile de educaţie şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la conservarea şi îmbunătăţirea stării de conservare pot fi promovate ca măsură

componentă a unor proiecte ce conţin cel puţin una dintre acţiunile de mai sus, fără să depășească un plafon maxim stabilit prin ghidul solicitantului.

Infrastructura necesară pentru punerea în valoare a ariilor naturale protejate poate fi eligibilă din proiect, ca activitate secundară, fiind finanțată limitat.

Acţiuni individuale de educaţie şi conştientizare pot fi finanţate prin Fondul Social European.

 • Măsurile pentru a menţine starea ecologică bună a mediului marin, conform Directivei Cadru privind Strategia pentru Mediul Marin vor fi identificate

până la finalul anului 2015, în cadrul unui proiect coordonate de către CE „Technical and administrative support for the joint implementation of the

Marine Strategy Framework Directive (MSFD) in Bulgaria and Romania – phase II”. Totodată, Planul de Amenajare a Spaţiului Maritim Transfrontalier al

zonei Mării Negre va fi elaborat în cadrul unui proiect finanţat de CE, începând cu prima jumătate a anului 2015. Măsurile promovate în cadrul OS 4.1.,

fie pentru managementul ariilor naturale protejate sau pentru refacerea ecosistemelor degradate, va ține cont de prioritățile și măsurile propuse propuse în

cadrul celor două documente, atunci când vor fi disponibile.

 • Planuri de management ce urmează a fi elaborate / revizuite pentru ariile protejate din apele marine vor lua în considerare măsurile identificate pentru

menţinerea stării bune a ecosistemelor, complementar cu măsurile susținute în PO pentru Pescuit și Afaceri Maritime vizând îmbunătățirea biodiversităţii

acvatice și a ecosistemelor legate de practicarea acvaculturii.

Activități pentru consolidarea capacității administrative identificate în contextul Directivei privind Amenajarea Spațiului Maritim pot fi finanțate în cadrul

POCA sau sub OP pentru Pescuit, în ceea ce privește implementarea proiectului CISEROM.

Teritorii specifice vizate:

 • teritoriul naţional, în special ariile naturale protejate de importanţă comunitară.

 •  arii naturale protejate.

Tipuri de beneficiari: MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/Institute de cercetare/Universităţi/ ONG-uri/ Custozi/Administratori ai ariilor naturale

protejate/ Autorități ale administrației publice centrale/locale / alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale / locale

 

Comments