OS 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

Tipuri de acţiuni:

Prin POIM vor fi vizate în principal două tipuri de acţiuni:

1. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de subacţiuni

  • Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.;
  •  Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
  • Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile;
  • Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei;
  • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale.

2. Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape, acordându-se prioritate în special substanţelor periculoase, şi a calităţii apei potabile.

POIM va asigura totodată, și sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).

Grupul ţintă principal este populaţia urbană şi rurală aflată în zone cu conectare redusă la sisteme centralizate cu apă curată şi sanogenă şi la sisteme de

canalizare.

Tipurile de beneficiari îl constituie Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă care îndeplinesc cumulativ

următoarele condiţii:

  • Sunt companii existente la finalul anului 2012 care activează în baza unui contract de încredinţare directă acordat de către Asociaţiile de

Dezvoltare Intercomunitară, prin respectarea regulii “in-house” stabilite de jurisprudenţa Curţii de Justiţie, şi preluată în legislaţia naţională (Legile

nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 241/2006 privind serviciile de

alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare);

  • Acţionariatul OR este format exclusiv din membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară existentă, constituită din localităţile în aria cărora

operează compania şi Consiliul Judeţean, după caz, şi în numele cărora promovează proiectele integrate de management al apei şi apei uzate, OR

fiind astfel o companie de interes public şi finanţată prin fonduri publice; pentru proiectele noi, nu se vor crea noi ADI, ci cele existente se vor

extinde prin includerea de noi membri, prin respectarea principiului contiguităţii spaţiale; pentru POIM, se vor lua în considerare ADI existente la

sfârşitul anului 2012 şi organizate în baza HG nr. 855/2008.

  • OR acţionează în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor, contract prin care autorităţile locale exercită asupra OR un ”control

similar” celui exercitat asupra propriilor departamente.

Comments