OS 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă

Cogenerarea reprezintă metoda cea mai eficientă de reducere a consumurilor de combustibili fosili, cu impact direct asupra reducerii emisiilor de carbon.

Directiva nr. 27/2012 privind eficienţa energetică confirmă potenţialul semnificativ de economisire a energiei primare al cogenerării de înaltă eficienţă. Promovarea cogenerării cu putere electrică nominală mai mică de 8MWe contribuie la stimularea producerii distribuite de energie cu efect direct asupra reducerii consumului de energie primară.

Sunt vizate pentru sprijin exclusiv grupurile, până la 8MWe, pe bază de cerere termică utilă.

Acţiuni specifice OS 6.4:

  • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul

întreprinderilor

Cogenerarea este o metodă cheie de a îmbunătăţi eficienţa energetică în cazul consumatorilor din sectorul industrial. Acolo unde există o cerere importantă

pentru energie termică, cogenerarea de înaltă eficienţă poate aduce beneficii considerabile consumatorilor industriali de energie, prin utilizarea de tehnologii competitive, curate, mature din punct de vedere tehnologic şi economic, având o eficienţă ridicată în utilizarea combustibililor. Beneficiile se referă la reducerea costurilor cu energia, creşterea securităţii furnizării şi impactul redus asupra mediului.

Prin utilizarea centralelor de cogenerare de înaltă eficienţă se obţin următoarele beneficii:

- centralele de cogenerare de înaltă eficienţă au avantaje fundamentale faţă de producerea separată a energiei termice şi electrice, constând în principal în

reducerea emisiilor poluante (NOx, SOx, pulberi) şi a emisiilor de CO2.

- creşte gradul de securitate în aprovizionarea cu energie prin diversificarea surselor de producere şi a resurselor energetice primare utilizate,

conducând la reducerea dependenţei de importurile de resurse primare şi creşterea siguranţei energetice ale României.

  •  Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor

Acţiunea se referă la ciclurile de cogenerare care utilizează fluide organice pentru valorificarea căldurii de joasă şi medie temperatură disponibilă în gaze

tehnologice fierbinţi.

Tipuri de beneficiari pentru OS 6.4:

  • Societăţi comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului)

(codul CAEN urmează a fi definit prin Ghidul solicitantului), înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condiţiile cerute proiectelor de

cogenerare şi/sau care intenţionează să valorifice potenţialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale şi care pot dovedi un necesar util

de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an.

Comments