OS 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Rezultatele aşteptate ale implementării OS 6.1. se vor regăsi sub formă de unităţi de producere a energiei electrice şi termice care vor utiliza biomasă/biogaz şi geotermal. La capitolul solar a fost depăşită cu mult ţinta României pentru anul 2020, iar proiectele eoliene nu mai au nevoie de o intervenţie publică pentru sprijinirea investiţiei.

Tipuri de acţiuni specifice OS 6.1:

  • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau termice din biomasă şi biogas;

În vederea atingerii obiectivului de 24% în 2020, asumat de România în contextul Strategiei Europa 2020, valorificarea unor resurse energetice

regenerabile precum biomasa forestieră se poate realiza atât prin producerea de energie electrică în centralele de cogenerare distribuite, cât şi prin

utilizarea eficientă a biomasei/biogazului pentru producerea energiei termice pentru clădiri rezidenţiale sau publice.

Pentru sistemele centralizate, se are în vedere realizarea alimentării cu căldură din cazane de apă fierbinte pe bază de biomasă. Conform PNAER, se

estimează ca cca. 15%, respectiv cca. 200 MW, din puterea care trebuie instalată pentru menţinerea capacităţii de alimentare cu căldură a consumatorilor

racordaţi la sistemele centralizate (în condiţiile casării unor grupuri care şi-au depăşit durata normată de viaţă) vor funcţiona pe bază de biomasă, prin noile

tehnologii de cogenerare cu turbine cu gaze în ciclu combinat sau cu recuperare de căldură.

Pentru energia termică produsă din biomasă/biogaz, se au în vedere proiecte integrate care să asigure distribuţia cât mai aproape de cosumator, inclusiv

prin finanţarea dezvoltării/modernizării reţelei de distribuţie a energiei termice pentru facilitarea evacuării căldurii.

  • Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermale;

Din analizele ANRSC, a rezultat că doar aproximativ 40 MWt sunt instalaţi şi utilizaţi la nivelul anului 2013, în România, pentru producerea de energie

termică din surse geotermale. Pentru atingerea obiectivelor asumate, se preconizează instalarea a încă 120 MWt capacitate în centrale geotermale care vor

produce cca 40.38 mii tep , pentru a acoperi cca 1% din necesarul de energie pentru încălzire şi răcire, reprezentând cca. o treime din potenţialul de energie

geotermală. Acţiunile vizează producerea energiei termice din apă geotermală şi distribuirea căldurii către consumatori. Pentru energia termică produsă din

resurse geotermale, se va finanţa inclusiv partea de racordare a centralelor noi la reţele de transport/distribuţie existente, pentru facilitarea evacuării

căldurii. Acţiunile vizează producerea energiei termice din apă geotermală şi distribuirea căldurii către consumatori, precum şi dezvoltarea / modernizarea

reţelelor de distribuţie a energiei termice catre consumatori, după caz.

  • Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse

regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN

Un obstacol major privind valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea de energie electrică îl reprezintă dificultăţile de preluare în SEN a energiei suplimentare produse prin valorificarea resurselor regenerabile de energie. Acest obstacol este atât de natură tehnică, cât şi economică. În majoritatea cazurilor, centralele care produc energie electrică prin valorificarea resurselor regenerabile de energie sunt amplasate în zone cu o densitate scăzută de reţele, în areale nelocuite sau la marginea aşezărilor urbane. Se au în vedere investiţii ale distribuitorilor în lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării centralelor de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile, precum şi modernizări de staţii/linii existente pentru întărirea reţelei electrice, care conduc la reducerea consumului tehnologic propriu şi îmbunătăţirea parametrilor de calitate a energiei distribuite în zonă, creşterea gradului de continuitate în alimentare.

În cadrul acestei acţiuni vor fi finanţate cu prioritate proiectele vizând conectarea capacităților de producție suplimentare dezvoltate prin POS CCE 2007-

2013 la rețeaua de distribuţie.

Tipurile de beneficiari specifici OS 6.1:

Acest tip de acţiune este dedicat beneficiarilor, din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, care produc energie utilizând resurse regenerabile în

vederea furnizării acesteia spre comercializare sau în sistem centralizat / consum propriu al UAT, pentru energie termică.

Acţiunile sunt dedicate următoarelor tipuri de beneficiari:

Producţie

  •  Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz
  • Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

Distribuţie

Operatori de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie

Criteriile de selectare a operaţiunilor vor lua în considerare maturitatea proiectelor şi dimensiunea impactului acestora cu privire la realizarea obiectivelor

programului și reducerea emisiilor de carbon. De asemenea, se va avea în vedere ca finanţarea FESI să ia în considerare eventualul cumul generat de alte

tipuri de intervenţii precum acordarea de certificate verzi sau bonusul pentru cogenerare. Se vor finanța proiecte localizate în regiunile mai puțin

dezvoltate.

Având în vedere că instalațiile care utilizează exclusiv biomasă (instalațiile care utilizează exclusiv biomasă» includ instalații care folosesc combustibili

fosili doar la pornirea sau la oprirea instalației) nu intră sub incidenţa Directivei 2003/87/CE, conform celor precizate în Anexa 1 „Categoriile de activități

cărora li se aplică prezenta directivă a Directivei” (punctele 1 şi 3), prevederile Art. 3, alin. (2) lit. b) nu se aplică pentru acţiunile finanţate în cadrul OS

6.1.

Operaţiunile vor fi selectate în cadrul unor cereri de propuneri de proiecte cu termen limită de depunere/cu depunere continuă, în limita fondurilor

acordate.

Acţiunile propuse spre finanţare se vor implementa cu respectarea legislației de mediu și a regulilor de ajutor de stat.

Comments