Administratie‎ > ‎Axa 1‎ > ‎

1.1. Dezvoltarea şi introducerea de sisteme comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP

Beneficiari

 • autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP[1] și în SMBR[2]

 • autorități administrative autonome
 • ONG, parteneri sociali
 • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română

Exemple de acțiuni

Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central:

 • elaborarea, actualizarea procedurilor, metodologiilor privind planificarea strategică și bugetarea pe programe
 • elaborarea documentelor strategice la nivelul ministerelor prioritare enumerate în AP 2014-2020 și a instituțiilor publice care au în responsabilitate condiționalități ex-ante
 • susținere implementării bugetării pe programe în special la nivelul ministerelor prioritare enumerate în AP 2014-2020
 • dezvoltarea și implementarea de mecanisme de coordonare în cadrul și între diferitele niveluri administrative, de cooperare și consultare între actorii relevanţi,dezvoltarea de instrumente/mecanisme pentru eficientizarea cheltuielilor publice și a sistemului de colectare a veniturilor și taxelor
 • colaborarea cu instituții de învățământ superior acreditate și instituții de cercetare pentru identificarea și implementarea de concepte și metode inovative

Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management:

 • stabilirea și implementarea acțiunilor necesare consolidării cadrului legislativ pentru implementarea managementului calității la nivelul administrației publice, cu accent pe auto-evaluare și un sistem unitar, de ex. CAF, ISO, BSC
 • elaborarea unui plan de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității, pe tipuri de instituții
 • implementarea managementului calității și performanței în cadrul autorităților și instituțiilor publice central
 • realizarea și implementarea unui mecanism de monitorizare și evaluare a impactului utilizării sistemelor și instrumentelor de management al calității în administrația publică
 • realizarea de analize, studii în vederea identificării și dezvoltării de mecanisme și instrumente de îmbunătățire a proceselor decizionale
 • realizarea de ghiduri, manuale, organizarea de acțiuni de identificare, promovare și diseminare a bunelor practici (ex. benchmarking/benchlearning), a inovării și networking-ului în administrația publică

Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor

 • realizarea de studii, analize de impact (inclusiv testul IMM, după caz) și evaluări sistemice ale cadrului de reglementare pe domenii specifice, pentru fundamentarea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor
 •  realizarea de studii, analize, instrumente pentru clarificarea mandatelor, rolurilor și competentelor, atat la nivelul aceluiasi palier administrativ , cat și intre palierele administrative de mecanisme de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării competențelor autorităților și instituțiilor publice
 • dezvoltarea și implementarea de sisteme, proceduri și mecanisme pentru coordonare și consultare cu factorii interesați privind implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor sistematizarea și simplificarea fondului activ al legislației, conform SMBR susținerea elaborării standardelor minime pentru fundamentarea procesului decizional de la nivel local elaborarea/actualizarea standardelor de cost și de calitate pentru serviciile publice, cu precădere în domeniile gestionate de ministerele prioritare din AP 2014-2020

Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri:

a. simplificarea poverii administrative ce afectează mediul de afaceri

 • continuarea reducerii sarcinilor administrative prin simplificarea legislației aferente domeniilor: muncă (forță de muncă, legislația muncii, pensii și asigurări sociale, securitate și sănătate în muncă), sănătate (farma, autorizare, inspecție sanitară), educație, mediu (schimbări climatice, silvicultură), justiție (registrul comerțului, profesii liberale), administrare fiscală, vamă, construcții
 • măsurarea costurilor administrative generate pentru mediul de afaceri de către autoritățile din subordinea/coordonarea SGG și a Parlamentului, care nu au fost incluse în măsurători anterioare dezvoltarea și implementarea de noi instrumente de măsurare și reducere a birocrației (depistarea poverilor administrative, măsurarea costurilor de conformare, ghilotina reglementărilor)

b. simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni:

 • realizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Planului Integrat pentru Simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor (în

concordanță cu SCAP)

 • analize, studii pentru dezvoltarea procedurilor unitare, a cerinţelor operaţionale și identificarea soluțiilor TIC de abordare a evenimentelor de viață
 • realizarea de analize pentru a identifica serviciile publice care pot fi furnizate într-o manieră integrată (ex. one-stop-shop) la nivel de sector și/sau la nivel administrativ

Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali:

 • dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare și evaluare a politicilor publice
 • dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social și civic
 • dezvoltarea de acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP;
 • dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susținerea și promovarea inițiativelor de reformă a administrației publice și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice
 • dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG prin instruiri, activități întreprinse în comun, participarea și dezvoltarea de rețele tematice locale/naționale/europene
 • dezvoltarea responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în viaţa publică și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalități de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile

Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pentru susținerea acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific; schimburi de experiență/networking cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale

Teritoriul acoperit

 • Acțiunile orientative prezentate pentru acest obiectiv specific acoperă întreg teritoriul național.
Comments