Administratie‎ > ‎Axa 2‎ > ‎

2.1 Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetăţeni şi mediul de afaceri la nivel local

Beneficiari

 • autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor;
 • ONG, parteneri sociali;
 • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română;
 •  autorități și instituții publice locale beneficiare ITI

Exemple de acțiuni

Planificare strategică și financiară

 • introducerea/extinderea utilizării de mecanisme, instrumente, proceduri pentru fundamentarea deciziei - analize de impact, analize cost-beneficiu,evaluarea implicațiilor financiare ale deciziilor, în conformitate cu măsurile dezvoltate la nivel central;
 • dezvoltarea și implementarea de mecanisme de colaborare și consultare între actorii relevanţi pe domenii specifice de competenţă pentru susținerea dezvoltării la nivel local;
 • măsuri de corelare a componentei bugetare cu componenta strategică în cadrul procesului decizional la nivel local și implementarea sistemului de
 • planificare financiară multianuală;
 • elaborarea și implementarea de politici și strategii la nivel local;

Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local

 • introducerea/extinderea utilizării de instrumente de management al calității și performanței (utilizarea sistemelor și instrumentelor de management al calității în administrația publică locală pe baza Planului de acțiune etapizat pentru implementarea managementului calității elaborat la nivel național);
 • implementarea standardelor de cost și de calitate dezvoltate pentru serviciile publice;
 • implementarea de mecanisme pentru eficientizarea cheltuielilor publice și de stimulare a colectării taxelor și impozitelor locale; mecanisme/metode eficiente de planificare și gestiune a execuţiei bugetare;
 •  implementarea măsurilor de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor (în conformitate cu planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni, analiza privind evenimentele de viață);
 • schimburi de experiență/networking-ul cu autorități, instituții, organisme publice naționale și internaționale;

Măsuri pentru susținerea organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali

 • dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel local;
 • dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile
 • administrației publice;
 • dezvoltarea/implementarea mecanismelor de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali și instituțiile de
 • învățământ superior acreditate în elaborarea politicilor și strategiilor la nivel local;
 • dezvoltarea de mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare a dialogului social și civic; dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG
 • urilor prin instruiri, activități întreprinse în comun, participări și rețele tematice locale/regionale/naționale/europene;
 •  sprijinirea de iniţiative de dezvoltare a responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în viaţa publică și de participare la procesele
 • decizionale, de promovare a egalități de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile;

Dezvoltarea abilităților

 • Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pe teme specifice de interes (ex. planificarea strategică; planificare bugetară; control managerial intern; politici publice locale; fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a deciziilor la nivelul administrației publice locale);
 • schimburi de experiență/networking cu autorități/ instituții/ organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale.

Teritoriul acoperit

 • Acțiunile orientative prezentate pentru acest obiectiv specific acoperă întreg teritoriul național.
Comments