6.3 - Ajutor pentru începerea activității acordat pentru dezvoltarea fermelor mici

Beneficiari:

Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Costuri eligibile

Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Condiţii de eligibilitate

·      Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;

·      Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 - 11.999 € SO (valoarea producției standard);

·      Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;

·      Solicitantul prezintă un plan de afaceri;

·      Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-2020;

·      O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură; 

·      În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii.

·      Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Alte angajamente

·      Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);

În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei/cinci* ani.

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

·       75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;

·       25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate  proporțional cu obiectivele nerealizate.

 

Comments