6.2 - sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale

Această submăsură vizează:

 • diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
 • încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.

Beneficiari:

 •  Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural  pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non·     agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Costuri eligibile:

 • Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi  eligibile, indiferent de natura acestora.

Costuri neeligibile

 • Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente  activității  de prestare de servicii  agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.

Condiții de eligibilitate

 •  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 •    Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
 •      Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin sub-măsură;
 •      Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;
 •    Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării de primire a sprijinului.

Alte angajamente:

 • Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);

Valoarea sprijinului financiar:

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului până la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism.

Proiectele selectate care primesc cuantumul sprijinului nerambursabil de 50.000 de euro/proiect vor reprezenta cea mai mare pondere a proiectelor. Autoritatea de Management va monitoriza respectarea acestui principiu după încheierea fiecărei secțiuni anuale de contractare.  In cazul in care după doi ani acest principiu nu este respectat, lista activităților  sau intensitatea sprijinului vor fi reanalizate.

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:

 •     70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 •     30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte_a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Comments