1.2 - sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare

Beneficiari:

Entităţi publice și/sau private care au în obiectul de activitate activități de informare/demonstrative și/sau diseminare. Participarea în cadrul acțiunilor de informare și activităților demonstrative este gratuită.

Tip de sprijin:

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Costuri eligibile:

·      Onorariile prestatorului (inclusiv salariile, cazare, masă și transport);

·      Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează: 

o      cazare, masă și transport participanți, după caz;

o      materiale didactice și consumabile;

o      materiale de informare și promovare;

o      închirierea de echipamente necesare;

o      închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor de informare și activităților demonstrative.

·      Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de informare și activităților demonstrative.

Cheltuieli neeligibile:

·      Investițiile în cadrul proiectelor demonstrative/alte investiții. Cheltuieli care nu servesc exclusiv acțiunilor de informare și activităților demonstrative.

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport:

·      activități demonstrative: se vor realiza prin sesiuni practice care vizează:

o      metode noi de protecție a culturilor sau tehnici specifice de producție, de ex: conservarea biodiversității sau adaptarea la schimbările climatice. Beneficiarii pot fi în special fermieri care vor beneficia de sprijin prin măsura de agricultură ecologică (măsura 11), fermieri care își prevăd în cadrul proiectului investiții în echipamente și irigații  prin sub-măsura 4.1, 4.3.

·      acțiuni de informare: activități de difuzare a informațiilor cu privire la :

o      agricultură, protecția mediului, schimbări climatice (inclusiv adaptarea practicilor agricole la efectele schimbărilor climatice), sectorul agro-alimentar, Participanții pot fi fermieri, grupuri de producători (sub-măsura 9.1), fermieri din cadrul parteneriatelor constituite în vederea implementării sub-măsurii 16.4, potențiali participanți la fondurile mutuale, micii procesatori din categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici, din industria agro-alimentară ( sub-măsura 4.2), fermieri care activează în ferme mici si care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3.

o      Identificarea unor soluţii tehnologice şi practici agricole, care să asigure alternative la combaterea secetei prin metodele de irigaţii și care sa contracareze efectele secetei, ale schimbărilor climatice, practici şi metode agricole care să permită fermierilor un management eficient al resurselor de apă la nivelul.

Comments